ISO 26000ISO 26000 - Smjernice o društvenoj odgovornosti

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 26000ISO 26000 - Smjernice o društvenoj odgovornosti

Ovaj međunarodni standard pruža uputstva svim tipovima organizacija, bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju, o:

  • pojmovima, terminina i definicijama u vezi sa društvenom odgovornošću;
  • trendovima i karakteristikama društvene odgovornosti;
  • principima i praksama u vezi sa društvenom odgovornošću;
  • osnovnim temama i pitanjima društvene odgovornosti;
  • integrisanju, implementaciji i promovisanju društveno odgovornog ponašanja u cijeloj organizaciji kroz njene politike i prakse, unutar njene sfere uticaja;
  • identifikovanju i angažovanju sa zainteresovanim stranama; i
  • saopštavanju obaveza, učinaka i drugih informacija u vezi sa društvenom odgovornošću.

Ovaj međunarodni standard ima za cilj da pomogne organizacijama da doprinesu održivom razvoju. Namjera im je da ih ohrabri da prevaziđu poštovanje zakona, priznajući da je poštovanje zakona osnovna dužnost svake organizacije i suštinski deo njihove društvene odgovornosti. Namjera mu je da promoviše zajedničko razumijevanje u oblasti društvene odgovornosti i da dopuni druge instrumente i inicijative za društvenu odgovornost, a ne da ih zamijeni. Prilikom primjene ovog međunarodnog standarda, preporučljivo je da organizacija uzme u obzir društvenu, ekološku, pravnu, kulturnu, političku i organizacionu raznolikost, kao i razlike u ekonomskim uslovima, dok bude u skladu sa međunarodnim normama ponašanja.

Ovaj međunarodni standard nije standard za sistem upravljanja. Nije namijenjen niti prikladan za svrhe sertifikacije ili regulatorne ili ugovorne upotrebe.

Ovaj međunarodni standard ima za cilj da pruži organizacijama smjernice u vezi sa društvenom odgovornošću i može se koristiti kao dio javnih politika.