Implementacija ISO standarda ISO STANDARDI

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO Organizacija i ISO standardi

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju – the International Organization for Standardization) i IEC (Međunarodna komisija za elektrotehniku – the International Electrotechnical Commission) čine specijalizovan sistem za standardizaciju širom svijeta. Državna tijela koja su članovi ISO ili IEC učestvuju u razvijanju međunarodnih standarda putem tehničkih komiteta, koji su osnovani od strane priznatih organizacija, kako bi se bavili određenim oblastima tehničkih aktivnosti. Tehnički komiteti ISO i IEC sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa. Ostale međunarodne organizacije, vladine i nevladine, u saradnji sa ISO i IEC, takođe, učestvuju u ovim poslovima. U oblasti informacionih tehnologija, ISO i IEC osnovali su zajednički tehnički komitet, ISO/IEC JTC 1. Proizvod rada ISO organizacije su ISO standradi.

ISO standardi su strateški alati i predstavljaju smjernice za pomoć organizacijama da osiguraju da njihovo poslovanje bude što efikasnije kako bi mogli odgovoriti na najzahtjevnije izazove modernog poslovanja i kako bi lakše pristupili novom tržištu. Krajnji kupci i korisnici usluga, očekuju da će proizvod koji kupe kvalitetom odgovarati svim njihovim zahtjevima i potrebama. Iz tog razloga, samo one kompanije koje drže do kvaliteta i do zadovoljstva svojih kupaca/korisnika mogu se smatrati uspješnim organizacijama.

Nova edicija standarda imaj struktutu visokog nivoa takozvanu Aneks SL strukturu.

Šta je Aneks SL (struktura visokog nivoa)?

Aneks SL je najveća promjena koja je došla u ISO standarde (sistema menadžmenta) poslednjih godina. Aneks SL je struktura visokog nivoa (HLS) opisana u Direktivama ISO/IEC, dio 1, koja daje smjernice autorima standarda postavljanjem smjernica koje uključuju generičku strukturu zahtjeva, kao i uobičajene termine i definicije.

Aneks SL obezbjeđuje novu strukturu visokog nivoa za standarde ISO sistema menadžmenta – zamjenjuje istorijski ISO Vodič 83 i proširuje već primjenjenu osnovnu strukturu. Struktura visokog nivoa nudi konzistentniju strukturu za popularne standarde sistema menadžmenta i to može omogućiti bolju integraciju sistema menadžmenta korišćenjem dva ili više ISO standarda.

Veliki broj organizacija želi da ima sistem upravljanja koji pokriva zahtjeve kvaliteta, životne sredine i bezbjednosti informacija na osnovu standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO/IEC 27001 sa svakim od ovih ISO standarda zasnovanih na Aneksu SL, lakše je integrisati različite zahtjeve u jedan integrisani sistem upravljanja.

Dakle, cilj definisanja strukture visokog nivoa je da uvede identičan osnovni tekst i zajedničke termine za sisteme menadžemnte, jer će:

 • pojednostaviti standarde;
 • podsticati standardizaciju;
 • olakšati integraciju sistema upravljanja.

Nova struktura klauzula visokog nivoa  (Aneks SL) obuhvata sledeće klauzule (poglavlja):

 1. Predmet i područje primjene – potrebno je definisati granice primjenljivosti konkretnog standrada (definisati na koje organizacione djelove se standard odnosi).
 2. Normativne reference – navode se normativne reference iz najnovijeg izdanja referentnog dokumenta.
 3. Termini i definicije –  ovoj klauzuli se navode specifični termini i definicije koje se koriste u konkretnom standardu a koje je potrebno pojasniti  kako bi krajnji korisnik bolje razumio zahtjeva standrda.
 4. Kontekst organizacije – ova klauzula zahtijeva razumijevanje pitanja koja mogu uticati, bilo pozitivno ili negativno, na organizaciju i njenu sposobnost da postigne planirane rezultate. Obuhavta interna i eksterna pitanja, potrebe i očekivanja zainteresovanih strana i granice za određivanje obima sistema upravljanja.
 5. Liderstvo – stavlja akcenat na ulogu najvišeg rukovodstva odnosno na odgovornost najvišeg rukovodstva, kao što je izvršni direktor ili drugi najviši menadžment, i njihove sposobnosti da pokažu svoje liderstvo. Obuhvata zahtjeve kao što su uspostavljanje organizacione politike, definisanje jasnih uloga, odgovornosti i ovlašćenja da bi se postigli planirani rezultati.
 6. Planiranje – obuhavta planiranje organizacije prilikom implementacije sistema upravljanja i postizanje planiranih ishoda, uzimajući u obzir njene rizike i prilike i akcije za njihovo rešavanje. Pored toga, ova klauzula uključuje potrebu da se definišu organizacioni ciljevi i planiranje promjena.
 7. Podrška – za postavljanje zahtjeva sve neophodne podrške za sprovođenje plana i sprovođenje promjena. Ova klauzula obuhvata podršku u smislu resursa, kompetencije, svijesti, komunikacije i dokumentovanih informacija.
 8. Realizacija operativnih aktivnosti – naglašava zahtjeve, koji će varirati u većoj ili manjoj mjeri zbog specifičnih zahtjeva standarda. Ovdje su definisani zahtjevi za organizaciju da primijeni planiranje sprovedeno u skladu sa Klauzulom 6 koji obuhvataju planiranje, implementaciju i upravljanje njenim procesima na operativnom nivou, uključujući sve eksterno obezbjeđene procese.
 9. Vrednovanje performansi – kao prilika da se provjeri da li sistem upravljanja ispravno funkcioniše, ova klauzula obuhvata zahtjeve za praćenje, mjerenje, analizu i evaluaciju sistema upravljanja i njegovih procesa (uključujući ulazne podatke i rezultate procesa) kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri planirane aktivnosti se realizuju i postižu planirani rezultati. Ova klauzula uključuje zahtjeve za internu provjeru i preipsitivanje od strane najvišeg rukovodstva i preipsitivanje zadoovljstva korisnika/klijenta.
 10. Poboljšanje – konačno, ova klauzula obuhvata zahtjeve za kontinuirano unapređenje sistema upravljanja sa specifičnim zahtjevima koji se odnose na upravljanje neusaglašenostima i korektivnim mjerama.
https://www.isomont.me/wp-content/uploads/2023/01/double-exposure-businessman-working-digital-tablet-white_123766-110-768x512.webp
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

PDCA ciklus

Primjena standarda i upravljane procesima je zasnovano na PDCA siklusu koji je osmislio Dr. W. Edwards Deming, Američki profesor i konsultant koji je pomogao uspjeh japanske revolucije u oblasti kvaliteta.
https://www.isomont.me/wp-content/uploads/2023/01/PDCA-Multi-Loop.png

1. Plan - Planiranje

Uspostaviti ciljeve sistema i njegovih procesa, kao i resurse potrebne da se isporuči rezultat u skadu sa zahtjevima kosrisnika i politikama organizacije, indetifikuju rizici i prilike.

2. Do - Uradite

Primijeniti ono što je planirano.

3. Check - Provjerite

Pratiti i mjeriti procese i rezultujuće proizvode i usluge u odnosu na planove i politike.

4. Act - Djelujte

Preduzimati mjere za poboljšavanje performansi, ukoliko je to neophodno.

https://www.isomont.me/wp-content/uploads/2023/01/akreditovane-obuke-za-standarde-2.jpg

Implementacija ISO standarda

Ključni faktori uspjeha u implementaciji, bilo da je riječ o implementaciji ISO standrada su komunikacija i interpretacija.
Sa ciljem ispunjavanja zahtjeva i očekivanja organizacija, odnosno njihovog osposobljavanja za uspješno suočavanje sa savremenim poslovnim izazovima isomont d.o.o. koristi svoje iskustvo kako bi osiguralo da procesi koje razvijaju njeni konsultanti u potpunosti zadovoljavaju potrebe ne samo međunarodnih standarda, već i sektora u kojem se primjenjuju. Iz tog razloga, naš pristup se zasniva na dobroj komunikaciji sa klijentima, bliskom (neposrednom) radu sa ključnim osobljem i vlasnicima procesa, razumijevanju potreba te dokumentovanju tih potreba u formalnim dokumentovanim informacijama.
“Kvalitet nikada nije slučajnost, on je rezultat visokih ciljeva, iskrenog nastojanja, pametnog usmjeravanja i vještog sprovođenja. Kvalitet znači mudar izbor među mnogim mogućnostima!”
William A. Foster

FAZE IMPLEMENTACIJE

https://www.isomont.me/wp-content/uploads/2023/01/faze-implementacije.jpg

Prednosti implementacije ISO standarda su: obezbjeđivanje najvišem rukovodstvu efikasan način upravljanja procesima; određivanje uloga i odgovornosti zaposlenih širom organizacije jer se taksativno navodi ko je odgovoran za koji dio procesa, odnosno procedure; slanje pozitivne slike o imidžu kompanije i jasne poruke zaposlenima i kupcima/klijentima da rade na sebi; pospješivanje i unapređivanje procesa kroz uštedu vremena i efikasnije procese; naglašavanje nedostatka i omogućavanje njihovog lakšeg i bržeg uklanjanja kroz korektivne mjere; smanjivanje troškova kroz povećavanje efikasnosti…

Naš cilj je da pomognemo organizacijama da usaglase svoje poslovne procese sa zahtjevima ISO standarda, najbolje priznate međunarodne prakse, kako bi se što lakše izborili sa izazovima i zahtjevima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Naši konsultanti koriste i primjenjuju bogato višegodišnje iskustvo stečeno angažovanjem na najzahtjevnijim i najsloženijim projektima u zemlji i inostranstvu, za unapređenje procesa u raznim djelatnostima i cjelokupnog poslovanja odnosno poslovne klime u zemlji i okruženju. Princip rada isomont doo, je zasnovan na PDCA ciklusu, odnosno alatu koji u četiri koraka obezbjeđuje kontinuirano unapređenje kvaliteta svih naših usluga.

https://www.isomont.me/wp-content/uploads/2023/01/obuke1.jpg
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image